Zioła, byliny, trawy, krzewy

Regulamin i polityka prywatności

Regulamin

Witamy naszych Klientów i życzymy udanych zakupów w internetowym sklepie naszej szkółki.

 

1.Sklep internetowy www.herbariusz-mlynki.com oferuje rośliny wyprodukowane w szkółce właściciela w miejscowości Młynki k./Rytla

 

2.Kupującym jest pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna wypełniająca formularz zakupu i zgadzająca się na całość prezentowanego regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawnych (na terytorium Polski) dotyczących transakcji kupna-sprzedaży.

 

3.Zamówienia składane są za pomocą sklepu internetowego jak również telefonicznie:   tel: 534771013 oraz po przez e-mail : herbariusz1@gmail.com (bez używania mechanizmu sklepu internetowego).
Informacje o przebiegu realizacji zamówień, rejestracji, pakowaniu i wysyłce można otrzymać pod numerem telefonu: 534771013 oraz za pomocą poczty elektronicznej:   herbariusz1@gmail.com.

 

4.Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej na terenie Polski. 99% paczek dociera w ciągu 24 h.
Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówień. Termin dostawy zamówionych towarów wynosi od 24 godzin do 14 dni w sezonie sprzedaży ( z zastrzeżeniem warunków pogodowych które uniemożliwią wysyłkę o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy sprzedającym a kupującym.

Rośliny sprzedawane są w okresie od marca do listopada,z uwzględnieniem warunków pogodowych.
Przy każdym towarze podana jest cena oraz jego status dostępności.
Rośliny wysyłamy w następujące dni tygodnia: poniedziałki, wtorki i środy, a  po wcześniejszym uzgodnieniu wyjątkowo także w czwartki. Podana długość oczekiwania na realizację dotyczy zatem tych dni. Wysyłka w wymienione dni jest gwarancją dostarczenia przesyłek przed najbliższym weekendem. Rośliny powinny trafić do adresata jak najszybciej, bez narażenia na przesuszenie oraz przegniwanie, dlatego pozostałe dni tygodnia nie są dniami wysyłki roślin.

 

5.Sprzedający zastrzega sobie prawo odmówienia realizacji zamówienia w wyniku nieprzewidzianego wyczerpania zapasów (np. klęski żywiołowej, ataku szkodnika, kradzieży), wątpliwości co do wiarygodności klienta itp. W przypadku takiego faktu po dokonaniu płatności przez kupującego sprzedający ma obowiązek dokonania przelewu wpłaconych środków w terminie 7 dni na konto podane przez klienta. W sytuacji, gdy z powodu wyczerpania zapasów odmówiono realizacji części zamówienia (np. jednego produktu) kupujący ma prawo odstąpić od zakupu pozostałych towarów zamówionych w tym samym czasie powiadamiając o tym sprzedającego.

 

6.Sprzedający oświadcza, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Informujemy jednocześnie, że z tej przyczyny nie wystawiamy faktur VAT (firmy i instytucje potrzebujące fakturę VAT za rośliny muszą nam wystawić fakturę VAT RR) Na życzenie wysyłamy rachunek szkółki.

 

7.Reklamacje realizujemy po informacji telefonicznej bądź mailowej z możliwością przesłania zdjęć uszkodzonych roślin. Jest to podstawa do ponownego wysłania roślin na nasz koszt.

 

8.Zwroty. Klient, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni od zawarcia umowy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Towar powinien wrócić w takim stanie, w jakim został zakupiony, w oryginalnym opakowaniu.

Zwrotom nie podlegają rośliny z odkrytym systemem korzeniowym.

Postanowienie z dnia 2 marca 2000r. Dz. U. Nr 22, poz. 271, wyjątek odstąpienia od umowy: “Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadku świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu” (rośliny), [roz. 2, art.10].

 

9.Ochrona danych osobowych. Szkółka Roślin HERBARIUSZ Mariusz Kobyłczyk zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawa "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Rejestrujący się i Kupujący w naszym sklepie mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich przetwarzania. Nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych Kupujących innym osobom lub instytucjom. Twoje dane osobowe, są traktowane jako informacje całkowicie poufne. Służą one tylko i wyłącznie do komunikacji pomiędzy nami a  Klientami.

Polityka prywatnośći

 

1. Postanowienia ogólne

 

1.1. Niniejsza Polityka prywatności jest skierowana do Kupujących i innych korzystających ze sklepu internetowego pod adresem zielonerosliny.pl.

1.2. Polityka określa zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych przez Administratora zarówno podczas rejestracji konta w Serwisie, korzystania z serwisu, a także w razie dokonywania zakupów bez zakładania konta oraz w przypadku rozpoczęcia subskrybowania newslettera.

 

2. Administrator danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych jest Mariusz Kobyłczyk prowadząca działalność w ramach Działów specjalnych produkcji rolnej pod nazwą Szkółka Roślin HERBARIUSZ w Młynkach 89-642.

 

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 

3.1. Państwa dane osobowe są przetwarzanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

3.2. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora stanowi:

a) a) konieczność realizacji umów zawartych przez Państwa z Administratorem, jak również podjęcie działań przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

c) zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych w celach marketingowych, w tym wysyłania informacji handlowej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

3.3. Podanie przez Państwa danych osobowych na podstawie ww. pkt. a) i b) jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi Państwu korzystanie ze Sklepu oraz Aplikacji i usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.

3.4. Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej ilości celi.

 

4. Cele i zakres przetwarzania danych osobowych

 

4.1. Podane przez Państwa dane osobowe, będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym w związku z zawarciem i wykonaniem umowy oraz w celu marketingu bezpośredniego towarów i usług Administratora.

4.2. W celu wykonania umowy Administrator będzie przetwarzać podane przez Państwa następujące dane: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, telefon, NIP, nazwa firmy, adres dostawy.

4.3. W celu wysyłania Państwu informacji i materiałów handlowych w formie newslettera Administrator będzie przetwarzać podany przez Państwa adres e-mail.

 

5. Udostępnianie danych osobowych

 

5.1. Państwa dane osobowe zostaną udostępnione właściwym organom państwowym lub osobom trzecim, jeżeli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązującego prawa.

5.2. Administrator udostępnia Państwa dane osobowe wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w celu realizacji dostawy, a także podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w celu realizacji tych płatności. Państwa dane mogą zostać również udostępnione podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora usługi księgowe.

 

6. Ochrona danych

 

6.1. Administrator jest zobowiązany do ochrony danych Kupujących zgromadzonych podczas dokonywania zakupów w Sklepie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i ochrony danych.

6.2. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki wdrożonym odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, które mają na celu zapobiegnięcie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Administrator podejmuje wszelkie możliwe środki, aby dane osobowe były:

a) poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,

b) uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

c) adekwatne, odpowiednie i nie nadmierne,

d) dokładne i aktualne,

e) nie przechowywane dłużej niż to konieczne,

f) przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą, w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,

g) bezpiecznie przechowywane,

h) nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

6.1. Zbiory danych osobowych są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Do przetwarzania Państwa danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające upoważnienie od Administratora, przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych i zobowiązane do zachowania Państwa danych osobowych w tajemnicy.

6.2. Dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, która zostaje zawarta z chwilą dokonania subskrypcji newslettera, a także na czas, w którym strony mogą dochodzić wzajemnych roszczeń wynikających z zawartej umowy sprzedaży lub przez okres, w którym Administrator na podstawie przepisów zobowiązany jest przechowywać dokumentację księgową.

 

7. Uprawnienia

 

7.1. Jesteście Państwo uprawnieni do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7.2. Macie Państwo prawo uzyskać od Administratora następujące informacje:

a) o celu, zakresie i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych,

b) od kiedy Państwa dane są przetwarzane,

c) o źródle z którego pochodzą Państwa dane,

d) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców którym dane są udostępniane.

7.3. Ponadto na Państwa żądanie Administrator, uzupełni, uaktualni oraz sprostuje Państwa dane osobowe, jak również wstrzyma (czasowo lub na stałe) ich przetwarzanie lub je usunie jeśli Państwa dane okażą się niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

7.4. Poza tym w przypadku przetwarzania Państwa danych przez Administratora w celu marketingu bezpośredniego mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Aby skorzystać z uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie należy przedstawić Administratorowi stosowne żądanie na adres e-mail.

7.5. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

8. Zmiana danych

 

W przypadku, gdy Państwa dane osobowe ulegną zmianie prosimy o ich samodzielne zaktualizowanie w koncie użytkownika, o ile zostało założone lub o powiadomienie Administratora o tym fakcie telefonicznie, listownie na adres siedziby firmy lub drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora.

 

9. Ciasteczka

 

9.1. Administrator oświadcza, że korzysta z plików „cookies” (ciasteczka).

9.2. Pliki cookies to informacje, które są wysyłane przez serwer i zapisują się na Państwa urządzeniu (np. dysku twardym komputera lub telefonu). 

9.3. Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie Państwa, ale umożliwiają Administratorowi określenie czy przy użyciu danego komputera odwiedzano Sklep (co nie jest jednoznaczne z informacją na temat tego kto ten Sklep odwiedzał) i jakie jego użytkownik miał wówczas preferencje (co go najbardziej zainteresowało w Sklepie). 

9.4. Administrator wykorzystuje wewnętrzne pliki cookies w celu:

a) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu i Aplikacji,

b) statystycznym, 

c) przystosowania Sklepu do Państwa preferencji.

9.5. Administrator może umieszczać na Państwa urządzeniu zarówno pliki trwałe jak i tymczasowe.

9.6. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast w stosunku do plików trwałych zamknięcie przeglądarki nie powoduje ich usunięcia.

9.7. Pliki tymczasowe służą do zidentyfikowania Użytkownika jako zalogowanego.

9.8. Pliki trwałe to pliki które zapewniają określone funkcje nie tylko w toku danej sesji, ale przez cały okres ich przechowywania na komputerze. Pliki trwałe służą do: zbierania informacji na temat sposobu korzystania ze Sklepu i Aplikacji, w tym danych na temat odwiedzanych przez Użytkownika podstron oraz ewentualnych błędów, sprawdzania skuteczności reklam Sklepu i Aplikacji, usprawnienia działania Sklepu i Aplikacji za pomocą rejestrowania pojawiających się błędów, testowania różnych wariantów stylistyki Sklepu i Aplikacji, zapamiętywania ustawień Użytkowników dotyczących ich preferencji, pokazywania Klientom, że są zalogowani w Sklepie lub Aplikacji.

9.9. Sklep korzysta z Google Analytics, które używa plików cookies znajdujących się na Państwa urządzeniu w celu sporządzenia statystyk odnośnie wielkości ruchu w Sklepie oraz sposobu korzystania ze Sklepu.

9.10. Administrator wykorzystuje w celu reklamy Sklepu i świadczonych przez siebie usług Google AdWords, które używa plików cookies umieszczonych na Państwa urządzeniu.

9.11. W każdej chwili możecie Państwo usunąć pliki cookies pozostawione przez Sklep z Państwa urządzenia zgodnie z instrukcją producenta Państwa przeglądarki internetowej.

9.12. Istnieje również możliwość zablokowania dostępu plików cookies do Państwa urządzenia poprzez odpowiednie konfigurowanie Państwa przeglądarki, jednakże wówczas Sklep może nie funkcjonować prawidłowo.

9.13. Administrator korzysta z serwera, który zapisuje automatycznie w logach serwera w celu analizy pracy systemu informatycznego informacje dotyczące urządzenia, którego Państwo używacie łącząc się ze Sklepem tj. o typie urządzenia i przeglądarki z jakiej Państwo korzystacie, o IP Państwa komputera, dacie i godzinie wejścia, tekstowy opis zdarzenia, kwalifikacja zdarzenia.

9.14. Dostęp do plików z logami mają wyłącznie osoby upoważnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą służyć do sporządzenia statystyk w zakresie oceny ruchu w Sklepie oraz występowania błędów, które uniemożliwiają zidentyfikowanie Państwa.

 

10. Postanowienia końcowe

 

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Zasad określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Aktualizacja zasad będzie dostępna na stronie internetowej sklepu. Administrator poinformuje o każdej zmianie treści niniejszej Polityki

534771013

©2018 by Szkółka Roślin HERBARIUSZ. Proudly created with Wix.com